Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Palvelumuotoilulla parempaa vertaistukea

Kun hätä on suurin, on hyvä, jos jonkinlainen apu on lähellä ja saavutettavissa.”

Toivo on maksuton verkkovertaistuen sovellus, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammautuneille sekä heidän läheisilleen.  Sovellus on osa OLKA-toimintaa, joka on koordinoitua vapaaehtois- ja järjestötoimintaa sairaalassa. Toiminnan tarkoituksena on muun muassa välittää tietoa vertaistuesta, ohjata tukea tarvitsevat vertaistuen piiriin sekä tuoda iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen.

Toivo-sovellus mahdollistaa vertaistuen hakemisen ja antamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Tarjolla on myös tukea mm. harvinaissairauksia sairastaville, jotka muuten eivät ehkä saisi tarvitsemaansa apua pitkien välimatkojen vuoksi. Viestin voi lähettää vertaistukijalle juuri silloin, kun se itselle sopii, ja vertaistukija puolestaan voi valita hyvinkin vapaasti, milloin haluaa olla sovelluksen kautta tavoitettavissa. Sovelluksella ei pyritä korvaamaan esimerkiksi kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, vaan se tarjoaa yhden kanavan lisää vertaistuen antamiseen.

Opiskelijaryhmämme Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation (MODI) kehittämisessä -opinnoissa näki Toivo-sovelluksessa potentiaalia paljon enemmän, kuin mitä sen käyttö tällä hetkellä on. Kiinnostuimme aiheesta ja saimme HyTe ry:n OLKA-verkoston koordinaattorilta mahdollisuuden kehittää sovellusta toimeksiantona. Koska opintojemme kehittämistehtävässä oli tarkoituksena hyödyntää palvelumuotoilua, lähdimme palvelumuotoilun keinoin kehittämään vertaistukisovelluksen käyttömahdollisuuksia. Palvelumuotoilu nostaa kehittämisessä näkyviin erityisesti asiakkaan näkökulmaa. Toivo-sovelluksessa asiakkaita ovat käyttäjät, eli avun ja tuen tarvitsijat sekä sen antajat eli vertaistukijat. 

Motivoituneet vertaistukijat apuna kehittämisessä

Kehittämistehtävässämme halusimme selvittää vertaistukijoiden kokemuksia Toivo-sovelluksen käytöstä. Lisäksi halusimme kartoittaa vertaistukijoiden motivaatiotekijöitä, jotta saisimme tietoa, mikä saa nykyiset vertaistukijat sitoutumaan sovelluksen käyttöön ja miten saataisiin jatkossakin rekrytoitua mukaan uusia vertaistukijoita. Pyysimme Toivo-sovelluksen kehittämispilottiin osallistuneita vertaistukijoita osallistumaan haastatteluun ja kyselyyn asiakasymmärryksen lisäämiseksi.  Saimme ihanan paljon vastauksia haastattelupyyntöömme, emmekä valitettavasti kyenneet ottamaan kaikkia halukkaita haastatteluun mukaan. Mielestämme jo tämä kertoo vertaistukijoiden suuresta auttamisen halusta sekä innokkuudesta kehittää sovellusta.

Vertaistukijat kokivat Toivo-sovelluksen hyvänä tapana antaa vertaistukea. Mukana oli monia hyvin kokeneita toimijoita. He nostivat esiin sovelluksen laadukkuuden sekä olivat tyytyväisiä siihen, miten he olivat jo pilottivaiheessa saaneet olla osallisina sovelluksen kehittämisessä. He näkivät paljon potentiaalia sovelluksessa ja odottivat malttamattomina, että tieto siitä saavuttaisi vertaistukea kaipaavat ja he pääsisivät oikeasti tositoimiin, eli auttamaan ja tukemaan kanssaihmisiään. Kaikkia motivoi aito halu auttaa, osa halusi antaa takaisin sitä hyvää apua ja tukea, mitä itse oli saanut; osa taas halusi tukea juuri siksi, ettei ollut itse saanut apua ja tukea. Eräskin vertaistukija kertoi, että ”kun hätä on suurin, on hyvä, jos jonkinlainen apu on lähellä ja saavutettavissa”.

Pohdimme kyselyissä ja haastatteluissa saatujen tuloksien pohjalta muodostamaamme asiakasymmärrystä ja etsimme hyvää ratkaisua kehittämishaasteeseemme. Päätimme yhdistää tunnettuuden, markkinoinnin sekä käyttäjäystävällisyyden parantamisen. Kokosimme helpot ja yksinkertaiset ohjeet sovelluksen käytöstä vertaistukijoille kuvakäsikirjoituksen muodossa sekä lyhyen posterin, jolla motivoimme uusia käyttäjiä mukaan. Erityisesti toivottiin tuen hakijoille sovelluksen käytön opastamista, johon saimme nuorten työpajan Duunaamon tekemään opetusvideon Toivo-sovelluksen käytöstä. Tuotoksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa esimerkiksi OLKA-pisteillä, sairaaloiden infotauluilla, yhdistysten sivuilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Toivomme, että tuottamamme materiaali antaisi tietoa ja tukisi myös sote-alan ammattilaisia, jotta he osaisivat ohjata potilaita ja heidän läheisiään Toivo-sovelluksen ja vertaistuen pariin.

Opinnot alkavat pian olla päätöksessä. Yhteinen monialainen kehittämistyön matkamme on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen, koska toimeksianto on pohjautunut aitoon käytännön työelämän kehittämistarpeeseen. Mukana monialaisessa ryhmässämme on ollut osallistujia kolmannelta sektorilta Hämeen Setlementistä, Pohjanmaan Yhdistykset ry:stä, Hyvinkään Veteraanitalosäätiön riveistä ja yksityiseltä sektorilta FCG:stä.

Kiitämme matkasta kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja etenkin vertaistukijoita, jotka jakoivat meille runsaasti tietoa omista kokemuksistaan ja kehitysideoistaan. Toivo-sovellukselle toivomme ahkeraa käyttöä.

Kirjoittajat: Niina Hakala (VAMK), Virpi Pitkänen (HAMK), Marianna Roine (HAMK) ja Linda Törnroos-Takanen (HAMK)

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content